3. PEB-Solarpreis: 265%-PEB-EFH-Sanierung Peter/Glücki, 3600 Thun/BE